< Tillbaka till kursöversikt

Villkor för anmälan och betalning

Please see below for the English translation.

Anmälan och betalning

Efter anmälan får du inom en vecka en bokningsbekräftelse via e-post där det framgår om du har fått plats på kursen. I bekräftelsen finns en länk till kortbetalning av anmälningsavgiften på 1000 kr.

Du har 10 dagar på dig att betala anmälningsavgiften för att säkra din plats på kursen efter att du mottagit bokningsbekräftelsen.

Vi skickar en slutfaktura till dig via e-post cirka 2 månader inför kursstart med betalningsvillkor på 30 dagar. Vänligen kontrollera förfallodatumet på din faktura.

Om du anmäler dig till en kurs senare än 2 månader inför kursstart får du en slutfaktura direkt efter att vi mottagit och bekräftat din anmälan.

Ångerrätt och avanmälan

Enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller ångerrätt i 14 dagar efter att du betalt anmälningsavgiften.

Du avanmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gerlesborgsskolan.se

Uppge ditt för- och efternamn samt kursens namn i ditt meddelande.

Vid avanmälan inom 14 dagar återbetalas anmälningsavgiften.

Vid avanmälan fram till 60 dagar innan kursstart skickas ingen slutfaktura. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Vid avanmälan senare än 60 dagar innan kursstart är du skyldig att betala kursavgiften i sin helhet. Undantag gäller i vissa fall. Se mer information nedan.

Återbetalning i samband med sjukdom eller olycka

Om du på grund av sjukdom eller olycka inte kan delta i kursen kan vi besluta att återbetala din slutfaktura. Detta sker dock först efter en individuell bedömning och kräver att du kan uppvisa läkarintyg.

Inställd kurs

Om din kurs ställs in meddelar vi dig via e-post senast 6 veckor innan kursstart. Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften (inklusive anmälningsavgiften).

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (GDPR)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter person- och kontaktuppgifter, samt information om vilken verksamhet du deltar i.

Efter genomgången kurs så kan du få en enkätundersökning om upplevelsen av ditt deltagande. Genom din anmälan samtycker du till att vi använder dina personuppgifter på angivet sätt.


Conditions for registration and payment

Registration and payment

After registration, you will receive a booking confirmation via e-mail within a week, stating whether you have been given a place on the course. In the confirmation there is a link to card payment of the registration fee of SEK 1,000.

You have 10 days to pay the registration fee to secure your place on the course after you receive the booking confirmation.

We will send you a final invoice via e-mail approximately 2 months before the start of the course with payment terms of 30 days. Please check the due date on your invoice.

If you register for a course later than 2 months before the start of the course, you will receive a final invoice immediately after we have received and confirmed your registration.

Right of withdrawal and cancellation

According to the Distance and Swedish Home Sales Act (2005:59), the right of withdrawal applies for 14 days after you pay the registration fee.

You withdraw your registration by sending an email to info@gerlesborgsskolan.se

State your first and last name and the name of the course in your message.

In case of cancellation within 14 days, the registration fee is refunded.

In case of cancellation up to 60 days before the start of the course, no final invoice will be sent. The registration fee is non-refundable.

In case of cancellation later than 60 days before the start of the course, you are obliged to pay the course fee in full. Exceptions apply in certain cases. See more information below.

Reimbursement in connection with illness or accident

If you are unable to participate in the course due to illness or accident, we may decide to refund your final invoice. However, this only takes place after an individual assessment and requires you to be able to present a medical certificate.

Canceled course

If your course is cancelled, we will notify you via e-mail no later than 6 weeks before the start of the course. In the event of a canceled course, the entire course fee (including the registration fee) is refunded.

Processing of personal data according to the Swedish Personal Data Act (GDPR)

To facilitate administration, we store personal and contact information, as well as information about the activities you participate in.

After completing the course, you can receive a survey about the experience of your participation. By registering, you consent to us using your personal data in the manner indicated.